Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
Privacybeleid geldig vanaf 25 mei 2018

We vinden de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. We willen u zoveel mogelijk informatie geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.  In dit beleid vindt u informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe u uw privacy-rechten kan uitoefenen.

1. Wie verwerkt uw gegevens ?
Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Welke gegevens verzamelen wij ?
Wij verzamelen de informatie en gegevens die u ons zelf geeft wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten o.a. wanneer u:
 • ons contactformulier invult
 • u zich inschrijft op onze nieuwsbrief
Wanneer u ons contactformulier gebruikt, verzamelen wij de informatie die u ons geeft in het contactformulier, waaronder uw naam, voornaam, telefoonnummer, emailadres, ...
Indien u reeds een reservatie gedaan hebt in ons appartement, verzamelen wij volgende informatie: naam, voornaam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres.

3. Hoe en waarom gebruiken wij uw gegevens ?
We verwerken persoonsgegevens voor het verhuren van ons vakantie-appartement, waarbij we telkens op basis van de criteria die in de wet worden voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.  Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:
 • met u te communiceren en u beter te informeren over onze dienstverlening.
 • onze activiteit te beheren
 • onze reclamecampagne te voeren via mailing (max 3 à 4 x per jaar)
 • fraude te voorkomen
Om uw persoonsgegevens te verwerken, steunen wij altijd:
 • op de toestemming die u ons hebt gegevens, bijv door u in te schrijven op onze nieuwsbrief of door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen mbv het contactformulier of per email.  U hebt altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor de toekomst in te trekken.
 • op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat we met u hebben afgesloten of als dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijkzijn om uw essentiële belangen te vrijwaren of om gerechtvaardigd belang van onze activiteit te verwezenlijken.
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens altijd op een wettelijke manier. Die verwerking heeft de volgende doelstellingen:
 • de door u gevraagde diensten te leveren en verbeteren, bijv om u nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zicht hebt ingeschreven.
 • om met u te communiceren
 • om onze reclamecampagne te voeren
 • fraude te voorkomen
4. Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld ?
Wij delen uw gegevens niet met derden. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.
Wij zijn verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak.
Wij zullen uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en u zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behalve in geval van wettelijke uitzonderingen).
Indien wij in andere situtaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met uw toestemming.
In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren.

5. Hoe kan u uw gegevens beheren/toegang krijgen tot uw gegevens en kan u deze gegevens schrappen ?
Je hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, het recht om uw gegvens te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om je te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht om:
 • uw gegevens en de essentiële informatie mbt de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz) te raadplegen en er toegang toe te krijgen.
 • via de nodige links in de nieuwsbrieven kan u steeds uw voorkeuren aanpassen of u uitschrijven voor de nieuwsbrief
 • te vragen om die gegvens te corrigeren of, indein nodig, te schrappen, met name wanneer die gegvens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt
 • u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing, in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • u te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
 • te vragen om de verwerking te beperken, met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controloren
 • uw persoonsgegevens te recupereren, bijv om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en, indien dit techtnisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.
U kan die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen via email naar ons emailadres southampton.nieuwpoort@gmail.com.
We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvnagst van uw verzoek.  Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoekn, kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd.  Wij zullen u in dat geval op de hoogte brengen.
U kan uw rechten gratis uitoefenen tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.  In zo'n geval hebben wij het recht en de keuze om u een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening gehouden wordt met de administratieve kosten om de gevraagde informatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen of te weigeren gevolg te geven aan uw verzoek).
Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard ?
Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is.  Als we uw informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen.
De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor.  Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeiligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.
U kunt ons bovendien altijd vragen om uw gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen we naar punt 5 hiervoor.

7. Zullen uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte ?
Nee, uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte.

8. Hoe verzekeren wij de veiligheid van uw gegevens ?
Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen. 

9. Links naar andere websites en content van derde partijen
Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons zijn verbonden.  Deze sites hebben mogelijk een eigen privacybeleid.  We raden u aan ook dit beleid grondig door te nemen.  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking van die partijen.

10. Hoe zal u op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan dit privacybeleid ?
U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan dit document.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen.  Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.

11. Hoe kan u contact met ons opnemen ?
U kan ons contacteren via email southampton.nieuwpoort@gmail.com.

12. Divers
Op dit privacybeleid is het Belgisch recht van toepassing.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen ?
 Klik op de knop "Inschrijven nieuwsbrief" en vermeld dat u de nieuwsbrief wil ontvangen (max 3 à 4 x per jaar).